Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI ÎN DESFĂŞURARE


Anul II de implementare, luna 1 (iulie 2011)

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului continuă prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
    Sunt în curs de asistare un număr de minim 15 de solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
    Se actualizează săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
Sunt asigurate locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. asigură resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
Se desfăşoară activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului monitorizează activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Sunt selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de min. 15 de candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. De asemenea, sunt selectaţi beneficiarii care vor constitui grupele de cursanţi la cursurile de calificare în ocupaţiile: "zidar-pietrar-tencuitor", "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic", "bucătar" şi "lucrător în comerţ".

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
Au fost evaluaţi dpdv a competenţelor profesionale şi certificaţi un număr de 24 de beneficiari ai proiectului, după cum urmează: 
- "instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze"- 2 beneficiari
- "cofetar-patiser" - 12 beneficiari
- "maşinist la maşini pentru terasamente" - 1 beneficiar
- "brutar" - 3 beneficiari
- "ciontolitori" - 6 beneficiari

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
Sunt în curs activităţile de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice" - grupa 01, "brutar"-grupa 03, "drujbist" - grupa 01 şi "lucrător în comerţ"-grupa 03.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-5, anul 2 (lunile 13-17)
În data de 5 iulie a început cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2, la Oneşti (BC), pentru 12 beneficiari înscrişi. Se vor desfăşura activităţi de instruire teoretică şi pregătire practică conform orarului stabilit. 
Până în prezent s-au desfăşurat un număr de 114 ore de instruire teoretică şi 6 ore de pregătire practică, pentru 12 cursanţi.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)

În data de 4 iulie a început cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 14 beneficiari. Se vor desfăşura activităţi de instruire teoretică şi pregătire practică conform orarului stabilit.
Până în prezent s-au desfăşurat un număr de 120 ore de instruire teoretică, pentru 14 cursanţi

 - Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 1-3, anul 2 (lunile 13-15)

În data de 11 iulie a început cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2, la Buzău (BZ). Până în prezent s-au desfăşurat un număr de 90 ore de instruire teoretică, pentru 14 beneficiari.

 - Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi

Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru 50 de beneficiari din cadrul proiectului. Un număr de 3 persoane au finalizat procesul de evaluare şi au obţinut certificat de competenţe profesionale în calificarea de "bucătar".

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
În data de 18 iulie a început cursul de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 15 beneficiari. 
Până în prezent s-au desfăşurat un număr de 60 ore de instruire teoretică. 

(ultima actualizare: 31 iulie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate