Cod COR: 422401

Descrierea ocupaţiei: 

 Recepţionerul îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţilor de cazare precum hoteluri, moteluri, complexuri de cazare, pensiuni. Prin specificul activităţii sale, recepţionerul interacţionează permanent cu clienţii şi cu ceilalţi angajaţi din cadrul organizaţiei sau din afară.

Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de primire, identificare şi oferire de informaţii clienţilor în funcţie de necesităţile acestora.

Sarcini principale:

 • Primeşte clienţii, le identifică cerinţele şi oferă informaţiile necesare
 • Răspunde la apelurile telefonice, selectează şi furnizează informaţiile solicitate
 • Înregistrează, programează şi repartizează clienţii
 • Verifică documentele prezentate de clienţi şi completează registrele de evidenţă/ ţine evidenţa computerizată a clienţilor
 • Eliberează note de plată, încasează contravaloarea serviciilor şi organizează plecarea clienţilor
 • Verifică auteticitatea şi valabilitatea documentelor de plată
 • Primeşte şi repartizează corespondenţa
 • Verifică şi soluţionează, în limita competenţelor, reclamaţiile clienţilor
 • Asigură menţinerea unei ambianţe plăcute în incinta hotelului

Unităţile de competenţă: 

 • Comunicarea eficientă la locul de muncă
 • Munca în echipă
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Promovarea imaginii hotelului
 • Asigurarea efectuării plăţilor
 • Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor
 • Oferirea de servicii hoteliere către client
 • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Recepţioner

 

Antreprenor în Economia Socială - Cod COR: 112032

Descrierea ocupaţiei:

Competenţele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini esenţiale care au legătură cu această competenţă

Cunoştinţele necesare includ capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri, cuprinzând o frescă a problematicii, care să arate contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului economiei, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o organizaţie. Indivizii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului întreprinzător şi de faptul că pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comerţul cinstit sau acţiunile sociale. Deprinderile se raportează la managementul de proiect proactiv(incluzând, de ex., capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra), reprezentare efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în colaborare cu echipa. Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri, dacă apar, şi când ele sunt justificate, este esenţială. O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru. Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare în a veni în întâmpinarea obiectivelor, daca există scopuri personale şi ţinte comune cu alte persoane, inclusiv la locul de muncă.

 

Antreprenorul în Economia Socială

Antreprenoriatul social se referă la:

Abordări sustenabile, inovative şi practice aplicate în beneficiul societăţii în general, cu accent pe cei care sunt marginalizaţi şi săraci; Un termen care semnifică o abordare unică a problemelor economice şi sociale, o abordare transversală mai multor sectoare şi discipline. 3 Fundamentarea în anumite procese şi valori care sunt comune fiecărui antreprenor social, indiferent dacă domeniul său de specialitate este educaţia, sănătatea, reforma socială, dreptul muncii, mediul, dezvoltarea economică, agricultura etc. sau dacă organizaţiile create sunt entităţi profit sau nonprofit. Un antreprenor social recunoaşte o problemă socială şi utilizează principii antreprenoriale pentru a crea, organiza şi gestiona o entitate care să producă schimbare socială. În timp ce antreprenorii de afaceri măsoară de obicei performanţa în termeni de profit şi valoare adăugată, antreprenorii sociali îşi măsoară succesul prin impactul pe care îl au asupra societăţii. Deşi antreprenorii sociali lucrează deseori prin intermediul organizaţiilor nonprofit şi a grupurilor cetăţeneşti, mulţi dintre ei lucrează în sectorul guvernamental şi privat. Rezultatele preliminare ale cercetării Economiei Sociale (conform Raportului anexat) la nivel naţional evidenţiază tradiţia dezvoltării formelor de Economie Socială încă din sec. al XIXlea, cu aproape 150 de ani înainte ca aceasta să înceapă să fie promovată ca un concept în sine. Astfel, primele iniţiative specifice economiei sociale apar în România în jurul anului 1850, când se publică statutele casei de păstrare şi împrumutare– formă de organizare cooperatistă. În documentele de politică socială, termenul de economie socială a fost prima dată menţionat în Planul naţional antisărăcie şi de promovare a incluziunii sociale 2002. Cel mai recent document care dezvoltă obiectivele menţionate este Raportul naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială 2008 – 2010. Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra economiei publice, sociale şi a cooperativelor (CIRIEC) a propus următoarea definiţie: „Economia Socială include şi organizaţiile private organizate formal, dotate cu autonomie decizională şi libertate de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gospodării şi ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le creează, controlează sau finanţează“. Liniile directoare ale Economiei Sociale au fost stipulate în 2002 în Carta principiilor economiei sociale, promovată în cadrul Conferinţei Permanente Europeane a Cooperativelor, Societăţilor Mutuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor (CEP-CMAF) reţea astăzi cunoscută ca Social Economy Europe:

 prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de capital;

 asocierea voluntară şi deschisă;

 controlul democratic al membrilor (nu se referă la fundaţii, deoarece acestea nu au membri);

 combinarea intereselor membrilor/ utilizatorilor şi/sau a interesului general;

 apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii;

 gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;

 majoritatea excedentelor - utilizate pentru atingerea unor obiective de dezvoltare durabilă şi pentru prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de interes general.

Conform aceleiaşi Carte, Economia Socială cuprinde două subsectoare majore: cel comercial (de afaceri) şi cel necomercial.

Atribuţii si responsabilităţi

Antreprenorii sociali sunt persoane ce oferă soluţii inovatoare celor mai presante probleme sociale ale societăţii. Sunt persoane ambiţioase şi talentate, adresând probleme sociale majore şi oferind noi idei pentru transformări pe scară largă. Antreprenorii sociali identifică ceea ce nu funcţionează şi rezolvă problema schimbând sistemul, multiplicând soluţia şi convingând întreaga societate să facă un salt înainte, mai degrabă decât lăsând nevoile societăţii în mâinile autorităţilor sau ale sectorului privat. Antreprenorii sociali sunt deseori pasionaţi de ideile lor, dedicându-şi viaţa modificării parcursului în sectorul lor. Sunt în acelaşi timp vizionari şi realişti, preocupaţi de implementarea practică a viziunii lor dincolo de orice altceva.

Uneltele şi instrumentele de lucru utilizate

Antreprenorul social prezintă idei care sunt uşor de folosit, uşor de înţeles, etice şi care implică sprijin larg pentru a maximiza numărul persoanelor locale care vor acţiona, vor prelua ideea şi o vor implementa. Cu alte cuvinte, fiecare antreprenor social este un recrutor în masă al unor transformatori în plan local – un model care demonstrează că cetăţenii care îşi canalizează pasiunea în acţiune pot face aproape orice. Un vizionar pragmatic care produce schimbări sociale sustenabile, sistemice şi pe scară largă printr-o nouă invenţie, o abordare diferită, o aplicare mai riguroasă a tehnologiilor şi strategiilor cunoscute, sau printr-o combinaţie a celor menţionate mai sus.

Unităţile de competenţă dobândite:

- Realizarea studiului de fezabilitate

- Elaborarea planului de afaceri

- Gestionarea afacerii

Desfăşurarea cursurilor:

 • 20 ore de teorie
 • 40 ore de pregătire practică

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii

"RESURSA UMANĂ - ŞANSĂ PENTRU DEZVOLTARE" este un proiect implementat de ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CONSULTANŢILOR ÎN AGRIBUSINESS în parteneriat cu S.C AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

OBIECTIVUL GENERAL:

 - Orientarea forţei de muncă disponibile în mediul rural către ocupaţii de perspectivă non-agricole

OBIECTIVE SPECIFICE

 - Consolidarea unei atitudini pozitive pentru 1400 persoane din mediul rural faţă de procesul de formare profesională continuă

 - Facilitarea accesului la servicii de informare, consiliere şi formare profesională a 1310 persoane din mediul rural

 - Creşterea ratei de ocupare pentru populaţia rezidentă în mediul rural prin integrarea pe piaţa muncii a 210 persoane interesate

 

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format din:

- 700 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

- 350 persoane în căutarea unui loc de muncă

- 350 persoane inactive

Fiecare categorie de grup ţintă va beneficia de servicii adaptate propriilor nevoi, după caz, de informare, conştientizare, consiliere, asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, formare profesională, evaluare pe bază de competenţe.

SERVICII OFERITE BENEFICIARLOR ÎN CADRUL PROIECTULUI:

 • Orientare şi consiliere profesională
 • Cursuri interactive de competenţe informatice
 • Evaluarea şi certificarea competenţelor
 • Servicii de mediere a muncii
 • Formare profesională pentru ocupaţii non-agricole

 

SEDINŢĂ PARTENERI 

"Dezvoltarea capitalului uman din zonele rurale prin formare și evaluare în domenii non-agricole cerute pe piața regională" este un Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin intermediului Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, cu o perioadă de desfășurare de 18 luni (aprilie 2014 - septembrie 2015). 

Axa prioritară 5 – Promovarea Măsurilor Active de Ocupare

Domeniul major de intervenție 5.2. – “Promovarea sustenabilității pe termen lung, a zonelor rurale, în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, și ocuparea forței de muncă”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1. Formarea profesională a 312 persoane din mediul rural din județele: Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău, Buzău, Vrancea prin cursuri de calificare, recalificare, inițiere, perfecționare în 18 ocupații din domenii non-agricole.

2. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute  pe alte căi decât cele formale a 325 de persoane din mediul rural din județele Brasov, Covasna, Harghita, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău, Buzău, Vrancea în domenii non-agricole.

3. Sprijinirea a 796 de persoane din mediul rural din județele Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău, Buzău, Vrancea pentru optimizarea traseului profesional în domenii non-agricole prin orientare și consiliere profesională.

4. Creșterea gradului de ocupare in activități non-agricole a persoanelor din mediul rural prin plasarea în muncă a 58 de persoane.

Afacov Consulting Group este partener în cadrul proiectului "Dezvoltarea capitalului uman din zonele rurale prin formare și evaluare în domenii non-agricole cerute pe piața regională" şi va desfăşura 325 procese de evaluare a competenţelor profesionale în următoarele meserii: administrator pensiune turistică, asistent personal profesionist, barman, brutar, cameristă, cofetar-patiser, gaterist la tăiat buşteni, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ, maşinist la maşini pentru terasamente, montator pereţi şi plafoane din ghips carton, mecanic auto, operator introducere, validare şi prelucrare date, operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, tranşator, zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor.

 CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT

 

 

PROCESE DE EVALUARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Proiectul "Bancomate de joburi în mediul rural" este un proiect strategic cofinanțat din Fondul social European prin intermediului Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, cu o perioadă de desfășurare de 18 luni (aprilie 2014 - septembrie 2015). 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței în ocuparea resursei umane din mediul rural din 2 Regiuni de dezvoltare ale României (Centru și Nord - Vest), pornind de la necesitatea de a avea o forță de muncă adaptată unei piețe în continuă schimbare și calificată în același timp.

Proiectul propune o abordare integrată cu 4 paliere de acțiune:

1) Vizează în mod direct nevoile specifice de informare, consiliere socio-profesională și mediere - inclusiv electronică, de sprijin și asistență în căutarea unui loc de muncă, de inserție socio-profesională, cu accent pe măsuri inovative personalizate, cum ar fi folosirea unor instrumente specifice - soft profesional de consiliere, mediere prin aparate specializate și call center.

2) Vizează dobândirea de competențe noi în domenii non-agricole, în urma participării la programe de formare profesională continuă autorizate.

3) Urmărește dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial prin cursuri de formare specifice, consultanță și asistență în deschiderea unei afaceri, seminarii pe diverse teme antreprenoriale.

4) Vizează recunoașterea competențelor dobândite în context informal/nonformal în vederea accesului cât mai rapid pe piața muncii.

AFACOV CONSULTING GROUP este partener în cadrul proiectului "Bancomate de joburi în mediul rural" si va desfăşura 470 procese de evaluare a competenţelor profesionale în următoarele meserii: administrator pensiune turistică, asistent personal profesionist, barman, brutar, cameristă, cofetar-patiser, gaterist la tăiat buşteni, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ, maşinist la maşini pentru terasamente, montator pereţi şi plafoane din ghips carton, mecanic auto, operator introducere, validare şi prelucrare date, operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, tranşator, zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor.

                                                                                             

CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT  "BANCOMATE DE JOBURI ÎN MEDIUL RURAL"

 

PROCESE DE EVALUARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI