Cod NC: 5123.2.2

Descrierea ocupaţiei: 

  Barmanul se ocupă de aprovizionarea cu băuturi de diferite sortimente, cu prepararea şi servirea lor într-un local de alimentaţie publică (restaurant, bodegă, bar, bufet).

  Face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de băuturi variate şi în cantităţi suficiente faţă de cerinţele consumului, gestionează băuturile, utilajul şi inventarul de servire.

  Prepară şi serveşte băuturile. Prepararea băuturilor cere din partea barmanului atenţie pentru respectarea amestecurilor şi a exactităţii cantităţilor prevăzute sau solicitate.

  În activitatea sa, barmanul foloseşte diverse materiale: carneţel, creion, monedă divizionară, liste de băuturi, borderou de plăţi şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, şervete ş.a.

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea interactivă la locul de muncă
- Efectuarea muncii în echipă
- Aplicarea NPM şi PSI
- Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
- Organizarea locului de muncă în vederea începerii activităţii
- Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar
- Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare
- Încasarea contravalorii serviciilor oferite
- Pregătirea băuturilor de bar
- Pregătirea tonomatelor de servire
- Preluarea comenzilor clienţilor
- Servirea clienţilor la bar 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standardul ocupaţional: SO Barman