Cod NC: 7124.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

 Dulgherul - tâmplar - parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din:

- executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior,
- executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit,
- montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate,
- montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat),
- executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

În principal, dulgherul - tâmplar - parchetar are de efectuat următoarele activităţi:

- citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu pentru executarea lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuţie.
- efectuează calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie.
- măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.
- organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii de dulgherie / tâmplărie.
- verifică calitatea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare, remediază defecţiunile apărute astfel încât lucrările executate să corespundă cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Efectuarea unor calcule matematice simple.
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii.
- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
- Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
- Respectarea N.T.S.M. şi P.S.I.
- Executarea schelelor
- Executarea cofrajelor
- Montarea panourilor prefabricate.
- Executarea pardoselilor din lemn.
- Executarea acoperişului tip şarpantă.
- Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standardul ocupaţional: SO Dulgher-tâmplar-parchetar