Cod NC: 7137.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

Electricianul în construcţii realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă şi medie tensiune în instalaţii industriale, civile, de uz casnic şi gospodăresc. Electricianul în construcţii se ocupă cu pozarea şi conexarea cablurilor de tensiune precum şi a celor de comandă, control, semnalizare şi a cablurilor de instrumentaţie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în ţevi de protecţie sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalaţiile menţionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor în doze şi la echipamentele electrice, verifică şi pune în funcţiune instalaţiile electrice realizate.

Electricianul în construcţii desfăşoară o serie de activităţi în procesul realizarii unei instalaţii electrice după cum urmează: 
1. Analizează informaţiile: încercând să obţină toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiţii optime tehnice şi calitative.
2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuţie.
3. Concepe soluţii: va alege şi va aplica soluţiile optime pentru situaţia existentă, în limita competenţelor sale;
4. Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalaţii electrice pe care îl comunică maistrului sau şefului de punct de lucru.

Cunoştinţele necesare:
- PE 107/81: Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;
- PE 119/82: Normativ de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice;
- PE 101/95: Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice;
- I7/2002: Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. si 1500V c.c.

Unităţile de competenţă: 

- Lucrul în echipă
- Comunicarea interactivă la locul de muncă
- Dezvoltarea profesională
- Organizarea locului de muncă
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Întreţinerea echipamentelor de lucru
- Asigurarea calităţii lucrărilor executare
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului
- Montajul traseelor de cablu
- Pozare cabluri şi conductoare
- Realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune
- Montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVAC
- Montarea tablourilor electrice de distribuţie
- Realizarea instalaţiei de paratrăsnet şi a prizei de pământ 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standardul ocupaţional: SO Electrician în construcții