Cod NC: 5142.1.1 

Descrierea ocupaţiei: 

 Camerista de hotel are de îndeplinit următoarele sarcini: 

- efectuează şi întreţine zilnic curăţenia în camere, holuri, camere de recepţie, săli de conferinţe etc. în vederea respectării standardelor de igienă şi sănătate.
- schimbă lenjeria de pat şi vesela (pahare, ceşti etc.) din camere, după plecarea oaspeţilor, sau pentru cei care locuiesc mai mult timp în hotel, la câteva zile.
- goleşte coşurile de gunoi, scrumierele şi transportă alte gunoaie şi deşeuri în locurile special amenajate pentru depozitare.
- igienizează zilnic sala de baie din fiecare cameră şi se îngrijeşte de produsele de igienă necesare.
- schimbă prosoapele şi halatele de baie ori de câte ori este nevoie.
- dezinfectează aparatura din baie folosind substanţe germicide sau sterilizatoare cu abur.
- spală geamurile, curaţă pereţii, tavanele şi lemnăria, ceruindu-le şi lustruindu-le.
- aspiră de praf covoarele, draperiile, perdelele în camere şi de pe holuri.
- curăţă şi aranjează săli pentru reuniuni, accesoriile şi mobilierul pentru desfăşurarea unor activităţi sociale sau de afaceri.
- mătură, freacă, unge cu ceară şi lustruieşte podeaua, folosind mături, mopuri şi maşini de ceruit şi lustruit.
- şterge de praf şi lustruieşte mobila şi echipamentul din dotare.
- culege, la cerere, lenjeria personală a oaspeţilor, pe care o spală şi o calcă.
- triază, numără şi aranjează lenjeria în dulapuri.
- respectă regulile de pază ale hotelului şi a bunurilor clienţilor raportând deteriorările, furturile şi obiectele găsite superiorilor.
- manipulează material de curăţenie, materiale informative şi de reclamă

Unităţile de competenţă: 

- Aplicarea normelor igienico-sanitare
- Aplicarea NPM şi NPSI
- Comunicarea eficientă cu clienţii
- Planificarea activităţii proprii
- Raportarea activităţii proprii
- Competenţe specifice Aranjarea camerei
- Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
- Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi
- Oferirea de servicii suplimentare  

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standardul ocupaţional: SO Camerista hotel


Cod NC: 7141.2.1 

Descrierea ocupaţiei: 

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.

  Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli. Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii. 

  Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare. Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută. De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea la locul de muncă
- Efectuarea unor calcule matematice simple
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
- Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli, ipsosării, tapetări şi vopsitorii
- Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate
- Respectarea NTSM şi PSI
- Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple
- Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară
- Prepararea soluţiilor simple de lucru
- Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
- Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
- Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
- Efectuarea lucrărilor de tapetări
- Efectuarea lucrărilor de ipsosării 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Zugrav


Cod NC: 5123.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

Chelnerul (ospătarul) asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentaţie publică.

  Serveste, la cererea consumatorilor, preparate culinare, băuturi şi alte produse comestibile. Obiectivul minimal pe care-l urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este să-l convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii. Efectul astfel obţinut se va materializa în planul ridicat al încasărilor, în afluxul consumatorilor.

  Serviciul propriu-zis constă în primirea clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia (salutul, pronunţarea numelui clientului, dacă este cunoscut, informarea lor sugestivă, verbală şi prin listă).

  În activitatea sa, chelnerul foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, blocnotes, creion, chibrit, carnet de plăţi, monedă divizionară, liste de preparate şi băuturi, borderou de plăţi şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselă, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, măsuţe pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, şerveţele etc. 

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea interactivă la locul de muncă
- Efectuarea muncii în echipă
- Aplicarea NPM şi PSI
- Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
- Organizarea locului de muncă
- Încasarea contravalorii serviciilor oferite
- Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă
- Preluarea comenzilor clienţilor
- Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor 

Metode de evaluare:

- autoevaluarea - aprecierea personală, proprie, a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului
testul scris - set de întrebări prin care sunt verificate cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice ale candidatului
observarea directă - culegerea de informaţii prin observarea activităţii candidatului într-un mediu real de muncă
- întrebări orale - culegerea de informaţii printr-un set de întrebări care demonstrează nivelul cunoştinţelor şi modul de punere în practică a acestora
- simularea / demonstraţia structurată - înlocuieşte observarea directă, prin simularea unei situaţii practice în contexte care să permită candidatului dovedirea cunoştinţelor, a deprinderilor şi atitudinilor necesare 
raportul din partea altor persoane - este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standardul ocupaţional: SO Chelner

Cod COR: 741102

Descrierea ocupaţiei: 

Ocupaţia de tranşator cuprinde o sferă largă de activităţi specifice tranşării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, cât şi a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman.

 Activităţi desfăşurate: recepţia carcaselor / semicarcaselor provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea, ciontolirea - dezosarea, fasonarea, porţionarea, producerea produselor de carmangerie (carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă), ambalarea şi pregătirea pentru livrare, etc.

  Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate - secţii de tranşare.Tranşatorul realizează corect operaţiile, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, tehnologiilor, anatomiei animalelor pentru a distinge şi separa corect piesele anatomice, indicilor de tranşare, destinaţiei cărnurilor care rezultă din tăiere, reţetelor de fabricaţie şi a standardelor de calitate în vigoare, etc.

  Însuşirea competenţelor necesare ocupaţiilor din industria alimentară au ca rezultat aplicarea eficientă şi responsabilă a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate maximă, precum şi realizarea la termen a lucrărilor repartizate prin organizarea corectă a activităţilor proprii.

  Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitateatranşatorului, o atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea realizării produselor sigure şi de bună calitate.

Unităţile de competenţă: 

- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Organizarea activităţii proprii
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
- Întocmirea documentelor specifice
- Aprovizionarea cu materii prime pentru tranşare
- Tranşarea - Dezosarea
- Finisarea cărnii
- Prepararea produselor de carmangerie
- Tranportul şi depozitarea semifabricatelor, cărnii şi produselor de carmangerie
- Pregătirea pentru comercializare 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

Standard ocupaţional: SO Tranşator

Cod NC: 7213.1.2

Descrierea ocupaţiei: 

Ocupaţia de tinichigiu carosier se referă la lucrătorii ce execută operaţii de reparaţie şi întreţinere la autovehicule.

  În acest domeniu, pe lîngă operaţiile efective de reparaţie şi întreţinere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie să ofere soluţia optimă din punct de vedere tehnic, calitativ, economic şi al siguranţei autovehicului în circulaţie. Trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistenţele si punctele critice) şi cunoaşterea diverselor tipuri de caroserii.
  De asemenea, trebuie să dea dovadă de operativitate şi să aibă o bună colaborare cu clienţii, oferind sfaturicompetente în domeniul mentenanţei autovehiculului.

Unităţile de competenţă: 

- Completarea şi transmiterea documentelor specifice
- Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
- Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
- Planificarea activităţii proprii
- Evaluarea gradului de uzură a caroseriei
- Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere
- Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile
- Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei
- Înlocuirea reperelor demontabile
- Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali
- Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare
- Oferirea de consultanţă de specialitate
- Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor  

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

 

Standardul ocupaţional: SO Tinichigiu auto