Cod NC: 8141.1.2

Descrierea ocupaţiei: 

 Gateristul la tăiat buşteni se ocupă, în principal, cu alimentarea fabricii cu buşteni, alimentarea şi tocarea deşeurilor, alimentarea sortatorului dimensional, debitarea buştenilor în cherestea, efectuarea prelucrărilor superioare (retezarea şi spintecarea cherestelei), spintecarea materialelor cu utilajul ajutător debitării, valorificarea deşeurilor rezultate în urma operaţiei de spintecare.

Unităţile de competenţă: 

-Aplicarea formei de lucru în echipă
-Aplicarea normelor şi principiilor de protecţia muncii
-Aplicarea procedurilor de calitate
-Comunicarea interactivă la locul de muncă
-Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă
-Alimentarea fabricii cu buşteni
-Alimentarea şi tocarea deşeurilor
-Alimentarea sortatorului dimensional
-Debitarea buştenilor în cherestea
-Efectuarea prelucrărilor superioare
-Spintecarea materialelor cu utilajul ajutător debitării
-Valorificarea deşeurilor rezultate în urma operaţiei de spintecare
 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standardul ocupaţional: SO Operator cherestea