Cod NC: 5132.2.1

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Infirmiera contribuie la îmbunăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsiura în care este posibil.

Infimiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile  de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infimiera participă efectiv la:

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;

- stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;

- transportul şi însoţirea persoanei îngrijite;

respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

 

Unităţile de competenţă:

Planificarea propriei activităţi

- Perfecţionarea continuă

- Lucrul în echipa multidisciplinară

- Comunicarea interactivă

- Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

- Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

- Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite

- Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită

- Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite

- Transportarea rufăriei

- Transportul persoanelor îngrijite

 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Infirmiera