Cod COR: 8332.2.2

(excavator, buldoexcavator, buldozer, încărcător frontal, rulou compactor, greder, autogreder, autoscreper)

Descrierea ocupaţiei:

  Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora.

  Maşinistul va fi informat de către şeful de lot/şeful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfăşura cu maşina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucţiuni în care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta maşina/utilajul (carburant / energie electrică), perimetrul disponibil, însuşirea unor reguli specifice de SSM si PSI precum şi unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate.
  Datorită complexităţii activităţilor, practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi şi transmite informaţii, însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI, cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuţia lucrărilor conform tehnologiei specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului.
  Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în construcţia de drumuri executând operaţii de:încărcat; săpat şi transportat; săpat şanţuri şi canale; profilat/nivelat; scarificat; defrişat/curăţat terenul; compactat etc.

Unităţile de competenţă:

- Comunicarea la locul de muncă
- Lucrul în echipă
- Planificarea activităţii zilnice
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă - NSSM şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor - NPSI
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Efectuarea lucrărilor de săpare
- Încărcarea materialelor în mijloace de transport
- Efectuarea lucrărilor de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor
- Efectuarea lucrărilor de compactare
- Întreţinerea utilajelor pentru lucrări de terasamente

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Maşinist la mașini pentru terasamente