Cod N.C: 8141.2.3

Descrierea ocupaţiei: 

Operatorul la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri este persoana calificată şi specializată a carei ocupaţie presupune competenţe tehnice şi organizatorice necesare executării lucrărilor specifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şi aliniamente.

  Operatorul deţine cunoştinţe tehnice şi abilitaţi să execute, urmatoarele operaţii principale:

- doborârea arborilor din masiv şi izolaţi, precum şi a acelora care vegetează în localitaţi (urbane sau rurale)
- sortarea masei lemnoase în produsele cele mai valoroase din punct de vedere economic
- toaletarea arborilor forestieri si ornamentali din parcuri, aliniamente stradale, grădini publice, gospodării private, etc.
- formarea estetică a coroanelor arborilor, în raport cu arhitectura peisagistică a localităţilor.

  În lucrările pe care le execută, operatorul utilizează ferăstraele mecanice şi electrice, moto-unelte pentru efectuarea elagajului artificial, precum şi alte dispozitive, unelte şi instrumente de măsură.

  În parchetele de exploatare a lemnului, după doborârea arborilor şi curăţarea de crăci, efectuează o sortare orientativă a masei lemnoase, pe fondul căreia se definitivează sortimentele de lemn brut, rezultate în depozitele finale.

  În centre de pre-industrializare a lemnului, depozitele sau micro-depozitele agenţilor economici sau fabrici, realizează sortarea definitivă a lemnului rotund, in produse definitive.

  În parcuri şi aliniamente, execută tăieri de igienă, la arbori ce compun zona verde. Execută lucrări de formare a coroanei arborilor în funcţie de specie, în conformitate cu arhitectura creată şi aprobată de urbanistica localităţii respective.

  Doboară şi înlătură arborii ajunşi la vârsta longevităţii sau afectaţi de diferiţi factori ce-i slăbesc rezistenţa, sau parte din aceştia, în condiţii de protecţie a zonei – liniilor de telefon, electrice, sau clădiri etc.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicare în limba maternă
- Competenţa de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
- Competenţe informatice
- Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor
- Aplică normele de protecţia mediului
- Organizează activitatea proprie
- Întreţine uneltele şi echipamentele de lucru
- Execută lucrările de doborâre a arborilor din exploatările forestiere
- Doboră arborii din zone populate, aliniamente stradale, parcuri şi consolidează arborii valoroşi
- Sortează masă lemnoasă
- Elaghează arborii
- Toaletează ornamental coroana arborilor din parcuri şi aliniamente
- Determină volumul brut şi pe sortimente industriale la masa lemnoasă prelucrată  

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri