Cod COR: 422401

Descrierea ocupaţiei: 

 Recepţionerul îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţilor de cazare precum hoteluri, moteluri, complexuri de cazare, pensiuni. Prin specificul activităţii sale, recepţionerul interacţionează permanent cu clienţii şi cu ceilalţi angajaţi din cadrul organizaţiei sau din afară.

Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de primire, identificare şi oferire de informaţii clienţilor în funcţie de necesităţile acestora.

Sarcini principale:

 • Primeşte clienţii, le identifică cerinţele şi oferă informaţiile necesare
 • Răspunde la apelurile telefonice, selectează şi furnizează informaţiile solicitate
 • Înregistrează, programează şi repartizează clienţii
 • Verifică documentele prezentate de clienţi şi completează registrele de evidenţă/ ţine evidenţa computerizată a clienţilor
 • Eliberează note de plată, încasează contravaloarea serviciilor şi organizează plecarea clienţilor
 • Verifică auteticitatea şi valabilitatea documentelor de plată
 • Primeşte şi repartizează corespondenţa
 • Verifică şi soluţionează, în limita competenţelor, reclamaţiile clienţilor
 • Asigură menţinerea unei ambianţe plăcute în incinta hotelului

Unităţile de competenţă: 

 • Comunicarea eficientă la locul de muncă
 • Munca în echipă
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Promovarea imaginii hotelului
 • Asigurarea efectuării plăţilor
 • Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor
 • Oferirea de servicii hoteliere către client
 • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Recepţioner