Ocupaţia Operator la colectatul şi manipulatul lemnului este practicată în parchetele de exploatare a lemnului şi depozite, utilizând echipamente şi utilaje pentru deplasarea lemnului.

   La colectatul şi manipulatul lemnului, deplasează materialul lemnos de la locul de doborâre la locul de încărcare în  mijloacele de transport (platformă).

  Operatorul la colectatul şi manipulatul lemnului identifică calea de apropiat materialul lemnos şi execută amenajarea acesteia conform normativelor în vigoare. De asemenea, stabileşte mijloacele de colectare în funcţie de orografia terenului. Operatorul la colectatul şi manipulatul lemnului execută deplasarea materialului lemnos prin semi-târâre, în concordanţă cu tehnologia de exploatare aplicată şi caracteristicile tehnice ale utilajelor.

  Procesul tehnologic de colectare a materialului lemnos este alcătuit din operaţiile de adunat, scos şi apropiat care, în funcţie de dimensiunile arborilor şi caracteristicile terenului, se execută distinct sau asociat.

  Principalele funcţii îndeplinite de operatorul la colectatul şi manipulatul lemnului sunt următoarele: 
- Utilizează mijloacele de colectare pe pneuri
- Adună materialul lemnos
- Scoate materialul lemnos
- Apropie materialul lemnos
- Manipulează materialul lemnos în platforma primară
- Întreţine utilajele şi echipamentele de lucru

 

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea în limba maternă
- Competenta de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe de baza în matematică, ştiinţa şi tehnologie
- Competenţe informatice
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate in muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Organizarea activităţii proprii
- Utilizarea mijloacelor de colectare pe pneuri
- Adunarea materialului lemnos
- Scoaterea materialului lemnos
- Apropierea materialului lemnos
- Manipularea materialului lemnos in platforma primară
- Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor de lucru

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

 

Standard ocupaţional:   SO Operator la colectarea și manipularea lemnului