ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004 

pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale 


Emitent: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
Nr. 4.543 din 23 august 2004 
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
Nr. 468 din 8 septembrie 2004


Publicat în: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 5 octombrie 2004


Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 17 din Hotarârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) şi (2) din Hotarârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:


ART. 1 
Se aprobă Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevazută în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
ART. 2 
Se aprobă utilizarea certificatelor cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare - COSA, cu seria A, de la numărul 001501 pâna la numarul 025000, cu aplicarea timbrului sec al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, ca urmare a preluării activităţii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
ART. 3 
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
ART. 4 
Direcţia generală pentru învatamânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Direcţia politici forţă de muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Ministrul educaţiei şi cercetării,                                 Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, 
Alexandru Athanasiu                                                Dan Mircea Popescu 

ANEXA 1 
PROCEDURA 
de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale


CAP. 1 
Dispoziţii generale 
ART. 1 
Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată. 
ART. 2 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează la nivel naţional activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale. 
ART. 3 
Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utilizaţi următorii termeni, definiţi astfel: 
a) competenţa profesională este capacitatea unei persoane de a utiliza cunostinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă; 
b) standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare;
c) unitatea de competenţă defineşte o activitate majoră a unei ocupaţii şi rezultatul asociat acesteia; 
d) elementul de competenţă descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unităţi de competenţă, şi rezultatul asociat acesteia;
e) criteriul de realizare reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activităţii descrise în elementul de competenţă sau rezultatului acestei activităţi; 
f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor şi condiţiilor în care pot avea loc activităţile descrise în unitatea de competenţă; 
g) ghidul pentru evaluare furnizează informaţii generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competenţei definite în unitatea de competenţă; 
h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competenţă. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directă, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstraţie structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrări realizate anterior datei evaluării; 
i) instrumentul de evaluare reprezintă metoda de evaluare operaţionalizată şi cuprinde obiectivele evaluării, rezultatul aşteptat şi modalitatea de apreciere a rezultatului obţinut; 
j) dovezile de competenţă sunt rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fişa de înregistrare a testului oral, fişa de observare directă a activităţilor realizate de candidat în condiţii reale sau simulate de muncă, proiectul realizat de candidat, lucrări realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terţi privind demonstrarea competenţei de către candidat, anterioare procesului de evaluare; 
k) evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională; 
l) centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este persoana juridică de drept public sau privat care este autorizată în conditiile prezentei proceduri să organizeze procese de evaluare şi să certifice competenţele profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; 
m) candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; 
n) evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări şi care este certificat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe baza standardului ocupaţional "evaluator de competenţe profesionale". 
ART. 4 
Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, "Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului", specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel naţional şi internaţional ca fiind competent şi fiabil să asigure funcţionarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul menţionat mai sus criteriile de evaluare, precum şi urmatoarea definiţie: 
- certificatul de competenţe este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existenţa încrederii adecvate ca persoana numită este competentă să efectueze anumite servicii. Certificatul de competenţă trebuie să conţină data emiterii şi perioada de validitate sau data expirării. 
ART. 5 
Procesul de evaluare a competentelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale are urmatoarele caracteristici: 
a) este voluntar; 
b) se raportează la standardul ocupaţional/standardul de pregatire profesională: evaluarea competenţelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregatire profesională; 
c) se desfaşoară în timp şi spaţiu: în sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupaţionale/standarde de pregatire profesională, colectarea dovezilor de competenţă rezultă din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte şi la momente diferite; 
d) este independent de procesul de pregatire profesională: evaluarea pe baza standardelor ocupaţionale/standardelor de pregatire profesională permite recunoaşterea competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; 
e) se finalizează, pentru fiecare unitate de competenţă, cu rezultatul "competent" sau "încă nu competent". 
ART. 6 
Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale sunt:

a) validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competenţă care provin din activităţile descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională; 
b) credibilitate: evaluarea foloseşte metode care conduc cu consecvenţă la acelaşi rezultat; 
c) imparţialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesaţi, fără predominarea vreunui interes particular; 
d) flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaţilor şi la particularităţile locului de muncă; 
e) confidenţialitate: datele privind modul de desfăşurare şi rezultatul procesului aparţin beneficiarului; 
f) simplitate: procesul de evaluare este uşor de înţeles şi de aplicat de către toate persoanele implicate. 

CAP. 4 
Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale 
ART. 25 
Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea respectivă. 
ART. 26 
Evaluarea se poate face pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unităţi de competenţă din respectivul standard, în funcţie de cererea persoanei în cauză. 
ART. 27 
(1) Fiecare candidat depune o cerere în scris la un centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea pentru care solicită evaluarea şi certificarea. 
(2) În vederea evaluării competenţelor profesionale corespunzătoare unei ocupaţii/calificări, fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competenţe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare. 
ART. 28 
(1) Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizează, asistat de evaluatorul de competenţe profesionale, propria performanţă profesională în raport cu conţinutul standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. 
(2) Evaluatorul de competenţe profesionale explică şi detaliază, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. 
(3) În functie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competenţe profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu intre în procesul de evaluare.

(4) Decizia de a intra în procesul de evaluare aparţine candidatului, care anexează la cererea depusă unitaţile de competenţă pentru care doreşte să fie evaluat, din lista unităţilor de competenţă ale standardului pus la dispoziţia sa de către evaluatorul de competenţe profesionale. 
ART. 29 
(1) Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul. 
(2) Programul de desfaşurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului. 
ART. 30 
(1) Fiecare centru stabileste modalitatea concreta de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă cu consecvenţă la demonstrarea competenţei în ansamblul ei. 
(2) Este obligatoriu ca testul scris şi o metodă de demonstrare practică a competenţei să facă parte din orice combinaţie a metodelor aleasă de centrul/evaluatorul de competenţe profesionale. 
(3) Durata procesului de evaluare se stabileşte de fiecare centru în functie de specificul şi de complexitatea ocupatiei/calificarii, fara a depasi 30 de zile. 
ART. 31 
Dovezile de competenţă produse de candidat pe parcursul evaluării sunt analizate şi judecate de evaluatorul de competenţe profesionale în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. Decizia privind competenţa candidatului se stabileşte pentru fiecare unitate de competenţă pentru care a fost evaluat candidatul. 
ART. 32 
(1) Daca în urma evaluarii candidatul nu este multumit de decizia "înca nu competent", raportată la anumite unităţi de competenţă, are dreptul de a face contestaţie, pe care o depune la centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei. 
(2) Centrul desemnează un alt evaluator de competenţe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unităţile de competenţă care fac obiectul contestaţiei. 
ART. 33 
Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale pentru unităţile de competenţe în care au fost declarate competente. 

CAP. 5 
Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de competenţe profesionale 
ART. 34 
(1) În temeiul art. 4 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, acesta tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţe profesionale. 
(2) Certificatele de competente profesionale au recunoastere nationala si regimul actelor de studii. 
(3) Modelul certificatului de competenţe profesionale este prevazut în anexa nr. 7.

ART. 35 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor eliberează centrelor, contra cost, pe baza de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competenţe profesionale solicitate. 
ART. 36 
(1) Evidenţa eliberării certificatelor de competenţe profesionale de către centre se ţine prin următoarele documente: 
1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8; 
2. Registrul de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9; 
3. Registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de competente profesionale, al carui model este prevazut în anexa nr. 10; 
4. cotorul caietului de certificate de competente profesionale emise. 
(2) De asemenea, centrele pastreaza pentru fiecare candidat evaluat urmatoarele documente: 
a) cererea de înscriere în procesul de evaluare; 
b) dosarul de evaluare împreuna cu dovezile de competenta culese. 
ART. 37 
(1) Documentele prevăzute la art. 36 sunt formulare cu regim special, se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea centrului. 
(2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului şi se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranţă. 
(3) Arhivarea acestor documente se face în conditiile prevazute de legislaţia în vigoare. 
(4) Cel puţin o data pe trimestru, conducătorul centrului verifică situaţia acestor documente. 
ART. 38 
(1) Completarea certificatelor de competenţe profesionale se face prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mâna de către persoana desemnată în acest scop de conducerea centrului. Această persoană va semna la rubrica "secretar". 
(2) Certificatul de competenţe profesionale se completează cu tuş sau cerneală neagră, corect, citet şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului şi ale evaluatorului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar. 
(3) Certificatul de competenţe profesionale se semnează de către conducătorul centrului în care s-a desfaşurat procesul de evaluare, pe semnătura acestuia aplicându-se ştampila centrului, şi de către secretarul centrului. 
ART. 39 
(1) Certificatul de competenţe profesionale se eliberează titularului, sub semnatură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare. 
(2) În situatii excepţionale, certificatul de competenţe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat. Procura se păstrează în arhiva centrului. 
ART. 40 
(1) Formularele certificatelor de competenţe profesionale deteriorate sau completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampila aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii centrului, prin scrierea cuvântului "ANULAT", cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât şi pe cotor. 
(2) Menţiunea respectivă se face şi în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale. 
ART. 41 
(1) Dispariţia unor formulare de certificate de competenţe profesionale este anunţată imediat de către centru Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
(2) Formularele certificatelor menţionate la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunţ de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
(3) Certificatele de competenţe profesionale pot fi anulate si în temeiul unei hotarâri judecatoreşti definitive şi irevocabile. În acest caz se face menţiunea în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, precizându-se numarul şi data hotarârii, precum şi instanţa care a pronunţat-o. 
(4) Seria şi numărul certificatelor de competenţe profesionale anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (3) sunt comunicate Consiliului Naţional de Formare Profesionala a Adultilor. 
ART. 42 
(1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de competenţe profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, centrul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva centrului. 
(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de urmatoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent: 
a) declaraţia scrisă, dată de titularul certificatului de competenţe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurarile în care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care sa confirme dispariţia certificatului respectiv; 
b) dovada publicarii pierderii certificatului de competente profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; 
c) copie de pe actul de identitate. 
ART. 43 
(1) Duplicatul certificatului de competente profesionale se întocmeste pe un formular identic cu cel original si se elibereaza conform prezentei proceduri. 
(2) Pe duplicat se completeaza în clar numele si prenumele evaluatorului si ale conducatorului centrului. În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor mentionate mai înainte, se completeaza "(ss) indescifrabil". 
(3) Pe duplicat se face mentiunea "duplicat", sub care semneaza conducatorul în functie al centrului si se aplica stampila centrului. 
(4) În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneala rosie, menţiunea "duplicat", precizându-se seria şi numărul certificatului original. 
(5) În Registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de competente profesionale, la rubrica certificatului original, precum şi pe cotorul certificatului original se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului. 
(6) În cazul în care un centru autorizat şi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, care completează şi eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz se aplica ştampila Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi semnătura preşedintelui acestuia. 
ART. 44 
(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunostinţă titularilor. 
În cazul încetarii activitatii autorizate, centrul este obligat să predea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva şi certificatele de competenţe profesionale rămase necompletate.