Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Anul III de implementare, luna 11 ( mai 2013)

 

Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului -perioada de implementare: lunile 1-36

 Au fost asigurate resursele umane şi locaţiile necesare desfăşurării activităţilor proiectului. Locaţiile pentru implementarea activităţilor proiectului au fost asigurate în totalitate

 Informare, promovare, publicitate - perioada de implementare: lunile 1- 36

- Au fost organizate întâlniri cu un agenţi economici care au angajaţi potenţiali beneficiari ai serviciilor proiectului.

- Au fost asistaţi la completarea formularului de înregistrare a grupului ţintă un număr de 21 beneficiari pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Au fost introduşi în baza de date a societăţii un număr de  21 solicitanţi ai  serviciilor de evaluare şi formare profesională după cum urmează: 

     - „maşinist la maşini pentru terasamente”  - 1 candidat

     - „cofetar patiser”- 1 candidat

     - "brutar "- 1 candidat

     - „tâmplar universal”- 7 candidaţi

     - „zidar pietrar tencuitor”- 8 candidaţi

     - "dulgher tâmplar parchetar"- 1 candidat

     - "formator" - 1 candidat

     - "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - 1 candidat

Actualizarea paginii Web cu informaţii despre proiect  

A fost actualizată pagina web cu informaţii despre proiect

Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile- perioada de implementare: lunile 1- 36

Au fost asigurate resursele financiare pentru desfăşurarea  în condiţii legale a activităţilor planificate prin proiect.

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1- 36

    Au fost organizate sedinţe săptămânale în vederea informării asupra stadiului implementării proiectului, stabilirea sarcinilor, activităţilor şi obiectivelor preconizate a fi îndeplinite în perioada următoare; sedinţele au fost  conduse de managerul de proiect şi responsabilul cu activitatea de monitorizare şi raportare, cu participarea membrilor echipei de implementare.          

   Activităţile proiectului au fost monitorizate permanent de responsabilul cu monitorizarea şi responsabilii judeţeni. Dovezile privind activităţile şi rezultatele au fost verificate şi arhivate corespunzător. A fost întocmit raportul de performanţă aferent lunii 11 (mai) / AN 3 de implementare / 2012 – 2013. 

În data de 15.05.2013 a fost transmis RTF NR. 13

 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – partener principal, partener 1 – 100 candidaţi-  perioada de implementare: lunile 3-35

5 persoane au finalizat procesul de evaluare, şi au obţinut  certificat de competenţe profesionale după cum urmează:

 - „maşinist la maşini pentru terasamente”  - 1 candidat

 - „cofetar patiser”- 1 candidat

 - „brutar"- 1 candidat

 - "dulgher tâmplar parchetar" - 1 candidat

- "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - 1 candidat

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi

16 persoane au finalizat procesul de evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, după cum urmează:

- „tâmplar universal”- 7 candidaţi  

- „zidar pietrar tencuitor”- 8 candidaţi

- "formator"- 1 candidat

 Consiliere şi orientare profesională -  220 beneficiari - perioada de implementare: lunile 5- 35

 Au fost centralizate datele privind activitatea de consiliere şi orientare profesională.

                                                                           (Ultima actualizare: 31 mai 2013)

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate